Matematyka

Ocenę celującą otrzymuje, jeżeli:

-          opanował wszystkie wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej,

-          samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia

-          uzyskuje oceny celujące z prac klasowych

-         jest laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

-          na sprawdzianach i kartkówkach uzyskuje 90% - 100% liczby punktów przewidzianych w punktacji i jednocześnie rozwiązuje poprawnie zadanie dodatkowe lub uzyskuje 100% punktacji

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje, jeżeli:

-          opanował podstawę programową

-          samodzielnie znajduje sposoby rozwiązania zadania

-          znajduje niekonwencjonalne sposoby rozwiązania zadania

-          potrafi zastosować wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach

-          na sprawdzianach i kartkówkach uzyskuje 90% - 99% liczby punktów przewidzianych w punktacji

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje, jeżeli:

-          opanował podstawę programową

-          samodzielnie rozwiązuje typowe zadania

-          poprawnie stosuje wiadomości

-          na sprawdzianach i kartkówkach uzyskuje 75% - 89% liczby punktów przewidzianych w punktacji

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje, jeżeli:

-          opanował podstawę programową

-           rozwiązuje typowe zadania z niewielką pomocą nauczyciela

-          poprawnie stosuje wiadomości

-          na sprawdzianach i kartkówkach uzyskuje 50% - 74% liczby punktów przewidzianych w punktacji

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje, jeżeli:

-        nie opanował wszystkich zagadnień zawartych w podstawie programowej, ale braki nie przekreślają

      możliwości opanowania materiału w dalszej nauce

-          na sprawdzianach i kartkówkach uzyskuje 33% - 49% liczby punktów przewidzianych w punktacji

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje, jeżeli:

-          nie opanował podstawy programowej, a jego braki uniemożliwiają mu naukę w klasie wyższej

-          nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności.

-          na sprawdzianach i kartkówkach uzyskuje poniżej 33%  liczby punktów przewidzianych w punktacji

 

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo