Zajęcia techniczne kl. V, VI

 

Zasady oceniania:

1.      Na lekcjach techniki oceniane są wymienione obszary  aktywności:

- aktywność,

- prace wytwórcze,

- zadania dodatkowe,

- odpowiedzi ustne,

- testy,

- zadania domowe,

- przygotowanie uczniów do zajęć.

2.      Ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania zadania i jego prezentacji, a także estetyki i terminowości wykonanej pracy.

3.      Uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie.

4.      Po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji.

5.      W ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jednego nieprzygotowania do lekcji bez podania powodu.

6.      Za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje „ – „.

7.      Za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

8.      Sprawdziany (testy) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane w ciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia.

9.      Czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 minut.

10.  Sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania:

- 100% + zadanie dodatkowe – ocena celująca,

-  91% - 100% - ocena bardzo dobra,

- 75% - 90% - ocena dobra,

- 51% - 74% - ocena dostateczna,

- 35% - 50% - ocena dopuszczająca,

- mniej niż 35% - ocena niedostateczna.

11.  Prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie.

12.  Przy realizacji zadań oceniane będą:

- przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu,

- umiejętność zarządzania informacją,

- umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

- przestrzeganie prawa i zasad współżycia,

- umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy.

13.   Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za udział w konkursach, za przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat określony przez nauczyciela lub za wykonanie pracy według własnego projektu (po uwzględnieniu z nauczycielem).

14.  Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku odrabiania zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.

Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej:

 

1.      Sprawdziany praktyczne są obowiązkowe, nie napisanie sprawdzianu wiąże się z wystawieniem oceny niedostatecznej, którą można poprawić.

2.      Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych, pisze go w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły.

3.      Udowodniona ucieczka ze sprawdzianu powoduje wystawienie oceny niedostatecznej, którą uczeń może poprawić.

4.      Ocena niedostateczna uzyskana ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem, jednak nie później niż dwa tygodnie po oddaniu sprawdzianu.

5.      Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna.

6.      Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny bieżącej jeden raz.

7.      Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, oddzielona od niej znakiem „/”, przy czy wyższą ocenę uznaje się za ocenę ostateczną.

8.      Poprawa oceny odbywa się poza lekcją.

9.      Uczeń ma obowiązek wykonania i poddania ocenie każdej pracy realizowanej na lekcjach podczas jego nieobecności, w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły i na zasadach ustalonych przez nauczyciela.

 

Wymagania i kryteria oceniania.docx

Wymagania i kryteria oceniania.pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo