Obozy naukowe w Wiśle

W ramach realizowanego przez Miasto Radlin projektu "Lepszy start na przyszłość" , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w dniach od 18 do 31 lipca 2012 r. i od 1 do 14 sierpnia 2012r. zaplanowano organizację dwóch obozów naukowych w Wiśle. Z każdej szkoły prowadzonej przez Miasto Radlin w jednym obozie przewidziano udział 10 uczniów – beneficjentów projektu z poszczególnych grup zajęciowych ( warsztaty wokalne, zajęcia z języka czeskiego, zajęcia z języka niemieckiego, zajęcia matematyczno-informatyczne). Łącznie na obozy wyjechało 80 uczestników z klas IV–VI szkół podstawowych i z klas I–III gimnazjów, wyłonionych zgodnie z opracowanym i podanym do publicznej wiadomości regulaminem rekrutacji.

Na początku lipca 2012 r. odbyły się spotkania promocyjno-informacyjne, podczas których szczegółowo omówiono z rodzicami uczniów warunki organizacyjne obozu. Zapoznano ich z celami i zadaniami obozu. Rodzice wyrazili zgodę na wyjazd swoich dzieci do Wisły wypełniając stosowne deklaracje.

Na każdy z obozów młodzież wyjechała autokarem pod opieką 5 wychowawców.

Podczas pobytu w Wiśle uczniowie uczestniczyli w licznych, bardzo atrakcyjnych wycieczkach, i zajęciach, poszerzając i utrwalając swoje wiadomości i umiejętności. Uczestnicy podzieleni zostali na grupy zajęciowe :

- warsztaty wokalne,

- zajęcia z języka czeskiego,

- zajęcia z języka niemieckiego,

- zajęcia matematyczno-informatyczne,

Efektem pracy uczniów zajęć informatyczno-matematycznych z było nagranie filmów z pobytu w Wiśle.

Nie zabrakło też zajęć uatrakcyjniających pobyt młodzieży na obozie (ogniska połączone z pieczeniem kiełbasek, możliwość korzystania z basenu).

Na każdym z obozów zostały zorganizowane trzy wycieczki :

- wycieczka aquaparku

- wycieczka do parku rozrywki w Inwałdzie

- wycieczka Pętlą Beskidzką- Galeria Koronek, Chata Kawuloka, przełęcz Kubalonka, Zameczek Prezydencki na

Zadnim Groniu, zapora w Wiśle Czarnej , skocznia Adama Małysza w Wiśle Malince, Muzeum Beskidzkie w

Wiśle

Podczas pobytu na obozach uczniowie wzbogacili zasób swojej wiedzy, zrozumieli na czym polega współdziałanie w zespole, zobaczyli dużo pięknych miejsc – jednym słowem poznali przepiękny zakątek Polski.

Z pracowitego wypoczynku młodzież uczestnicząca w obozach wróciła zadowolona i pełna atrakcyjnych przeżyć.

 

 

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo