Zadania pedagoga szkolnego

 Zadania pedagoga szkolnego w świetle przepisów prawa

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój
dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:
 
I. Zadania ogólnowychowawcze:
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży,
 poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy
 psychologiczno-pedagogicznej uczniom)
II. Profilaktyka wychowawcza
(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja
 wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)
III. Indywidualna opieka pedagogiczna.
(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn
trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów
niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach
(psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).
IV. Pomoc materialna.
(współpraca z MOPR, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
(dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów
z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).
V. Orientacja zawodowa.
(m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego,
 udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym).

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:
• gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
• gdy ktoś naruszy ich prawa;
• gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
• gdy potrzebują pomocy i rady;
• gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
• gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.
Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
-  pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
• trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią   
psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
• problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
• uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo