Rekrutacji uczniów do klasy pierwszej


ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3  W RADLINIE

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7)

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci.

§ 2

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

§3

1.       Postepowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.

2.       W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

Lp.

Kryterium

Liczba pkt

1.

Dziecko 7-letnie lub urodzone w I połowie 2008 roku

4 pkt

2.

Dziecko, którego rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w SP3 w Radlinie

6 pkt

3.

Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie SP3 w Radlinie

3 pkt

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek)

wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki.

2 pkt

 

 

 

3.       Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc.

4.       Spełnienie kryteriów określonych w ust. 2 rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

§ 4

1.       Od 3 do 31 marca 2014 roku: zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły.

2.       Do 18 kwietnia 2014r. : wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3.       Od 22 do 30 kwietnia 2014r. : rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

4.       9 maja 2014r.: wywieszenie list dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Postępowanie uzupełniające

 

§ 5

 

1.       Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły może przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2.       Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

3.       Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

§ 6

1.       Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza jej przewodniczącego.

2.       Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,

2)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

3)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc,

4)      sporządzenie protokołu postepowania rekrutacyjnego,

5)      uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 

 

 

Procedura odwoławcza

§ 7

1.       W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

2.       Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia występowania przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.       W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4.       Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Postanowienia końcowe.

§ 8

1.       Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postepowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2.       Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postepowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

3.       Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości  na spotkaniach z rodzicami, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń szkoły oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

 


Pliki do pobrania
zasady rekrutacji-klasa I SP3.docx

zgloszenie-obwod szkoly SP3.docx

wniosek-spoza obwodu SP3.docx

zasady rekrutacji-klasa I SP3.pdf

zgloszenie-obwod szkoly SP3.pdf

wniosek-spoza obwodu SP3.pdf

FORMULARZ POTWIERDZENIA WOLI.doc

FORMULARZ POTWIERDZENIA WOLI.pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo