Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Procedury uzyskania karty rowerowej

REGULAMIN

Dyrektor szkoły jest organizatorem egzaminu w zakresie karty rowerowej na podstawie:

 1. Ustawy o kierujących pojazdami z dn. 05 stycznia 2011r - Dz.U.nr 30 poz. 151
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej – Dz. U. z dn. 29 kwietnia 2013r
 3. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r „Prawo o ruchu drogowym” – Dz. U. z 2012r poz. 1137, 1448, z 2013r. poz. 700,991,1446,1611, z 2014r. poz.312
 • &1

 Regulamin egzaminu na kartę rowerową określa:

 1. Warunki i tryb kwalifikacji kandydatów na egzamin.
 2. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu.
 • &2

Uczestnikiem egzaminu w zakresie karty rowerowej mogą być uczniowie, którzy:

 1. Osiągnęli wymagany wiek – ukończyli 10 lat.
 2. W szkole zrealizowali program wychowania komunikacyjnego.
 3. Dostarczyli wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia”:
 • w części „A”

– dane osobowe kandydata ubiegającego się o kartę rowerową  

 • w części „B”

 - pkt.1 „Opinia nauczyciela” – czytelny podpis nauczyciela;

- pkt.2 „Zgoda rodziców” – czytelny podpis rodzica lub opiekuna z dopiskiem ”wyrażam zgodę”

 „Arkusz zaliczeń ucznia” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 • &3
 1. „Zgodę” należy oddać najpóźniej cztery dni przed wyznaczoną datą egzaminu. W SPRAWIE UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
 • &4
 1. Egzamin w zakresie karty rowerowej będzie odbywał się raz w roku szkolnym.
 2. Termin egzaminu podany zostanie na stronie internetowej szkoły.
 3. Egzamin składa się z:
 • części teoretycznej – trwającej 35 minut, złożonej 25 pytań testowych, polegających na wyborze jednej z trzech możliwych odpowiedzi, obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i pierwszej pomocy przedmedycznej;  
 • części praktycznej – jazda rowerem po wyznaczonym torze lub w miasteczku ruchu drogowego. Czas trwania tej części egzaminu wynosi 10 minut.
 1. Egzamin teoretyczny odbędzie się na lekcji techniki lub na innej godzinie lekcyjnej.
 2. Uczeń ma możliwość poprawy egzaminu teoretycznego w wyznaczonym terminie.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.
 4. Aby zdać egzamin w części teoretycznej, uczeń musi uzyskać minimum 80% poprawnych odpowiedzi, tj. 20 pytań.
 5. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 6. Wynik egzaminu egzaminator wpisuje do protokołu egzaminacyjnego oraz do „Arkusza zaliczeń ucznia”:

 P – jeżeli wynik jest pozytywny

 N – jeżeli wynik jest negatywny

 X – jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu.

 1. Wynik egzaminu teoretycznego jest ważny 6 miesięcy.

 W tym czasie należy przystąpić do egzaminu praktycznego.

 1. W szkole prowadzony jest rejestr wydanych kart rowerowych i jest on przechowywany przez okres 10 lat.
 • &5
 1. Osoba, która uzyskała wynik pozytywny z obu części egzaminu, uzyskuj kartę rowerową.
 2. Kartę rowerową wydaje Dyrektor szkoły

Przydatne linki:

https://kartarowerowa.net.pl/

https://brd.edu.pl/brd1/testy/testy.html

http://www.spkurow.pl/karta/

 

Data dodania: 2021-05-19 09:46:25
Data edycji: 2023-10-12 07:05:00
Ilość wyświetleń: 2957
Projekty Unijne

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej