Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Procedury uzyskania karty rowerowej

REGULAMIN

Dyrektor szkoły jest organizatorem egzaminu w zakresie karty rowerowej na podstawie:

 1. Ustawy o kierujących pojazdami z dn. 05 stycznia 2011r - Dz.U.nr 30 poz. 151
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej – Dz. U. z dn. 29 kwietnia 2013r
 3. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r „Prawo o ruchu drogowym” – Dz. U. z 2012r poz. 1137, 1448, z 2013r. poz. 700,991,1446,1611, z 2014r. poz.312
 • &1

 Regulamin egzaminu na kartę rowerową określa:

 1. Warunki i tryb kwalifikacji kandydatów na egzamin.
 2. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu.
 • &2

Uczestnikiem egzaminu w zakresie karty rowerowej mogą być uczniowie, którzy:

 1. Osiągnęli wymagany wiek – ukończyli 10 lat.
 2. W szkole zrealizowali program wychowania komunikacyjnego.
 3. Dostarczyli wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia”:
 • w części „A”

– dane osobowe kandydata ubiegającego się o kartę rowerową  

 • w części „B”

 - pkt.1 „Opinia nauczyciela” – czytelny podpis nauczyciela;

- pkt.2 „Zgoda rodziców” – czytelny podpis rodzica lub opiekuna z dopiskiem ”wyrażam zgodę”

 „Arkusz zaliczeń ucznia” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Ze względu na czas pandemii „Arkusz zaliczeń wypisze koordynator egzaminu (p. J. Zaborowska)

 Prosi się rodziców, którzy chcą aby jego dziecko przystąpiło do egzaminu            o  napisanie zgody na dzienniku elektronicznym do p. Zaborowskiej w takiej formie:

„Wyrażam zgodę na przystąpienie mojego dziecka do egzaminu na kartę rowerową   w roku szkolnym 2020/2021” -  z konta rodzica.

 

 • &3
 1. „Zgodę” należy napisać najpóźniej cztery dni przed wyznaczoną datą egzaminu. W SPRAWIE UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
 • &4
 1. Egzamin w zakresie karty rowerowej będzie odbywał się raz w roku szkolnym.
 2. Termin egzaminu podany zostanie na stronie internetowej szkoły.
 3. Egzamin składa się z:
 • części teoretycznej – trwającej 35 minut, złożonej 25 pytań testowych, polegających na wyborze jednej z trzech możliwych odpowiedzi, obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i pierwszej pomocy przedmedycznej;  
 • części praktycznej – jazda rowerem po wyznaczonym torze lub w miasteczku ruchu drogowego. Czas trwania tej części egzaminu wynosi 10 minut.
 1. Egzamin teoretyczny odbędzie się na lekcji techniki – zdalnie przy włączonych kamerkach (jeśli nauka będzie się jeszcze tak odbywać), a praktyczny na boisku szkolnym lub w miasteczku ruchu drogowego. W tym roku szkolnym egzamin praktyczny odbędzie się na dziedzińcu szkolnym.
 2. Uczeń ma możliwość poprawy egzaminu teoretycznego w wyznaczonym terminie.
 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.
 4. Aby zdać egzamin w części teoretycznej, uczeń musi uzyskać minimum 80% poprawnych odpowiedzi, tj. 20 pytań.
 5. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 6. Wynik egzaminu egzaminator wpisuje do protokołu egzaminacyjnego oraz do „Arkusza zaliczeń ucznia”:

 P – jeżeli wynik jest pozytywny

 N – jeżeli wynik jest negatywny

 X – jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu.

 1. Wynik egzaminu teoretycznego jest ważny 6 miesięcy.

 W tym czasie należy przystąpić do egzaminu praktycznego.

 1. W szkole prowadzony jest rejestr wydanych kart rowerowych i jest on przechowywany przez okres 10 lat.
 • &5
 1. Osoba, która uzyskała wynik pozytywny z obu części egzaminu, uzyskuj kartę rowerową.
 2. Kartę rowerową wydaje Dyrektor szkoły

Przydatne linki:

https://kartarowerowa.net.pl/

https://brd.edu.pl/brd1/testy/testy.html

http://www.spkurow.pl/karta/

 

Data dodania: 2021-05-19 09:46:25
Data edycji: 2021-05-19 09:54:38
Ilość wyświetleń: 1067
Projekty Unijne

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej